Fundargerð stjórnar nr. 1. 2018-2019

Mættir: Sigþór U. Hallfreðsson (SUH) formaður, Lilja Sveinsdóttir (LS), Hjalti Sigurðsson (HS), Rúna Ósk Garðarsdóttir (RÓG), Eyþór Kamban Þrastarson (EKÞ), Rósa Ragnarsdóttir (RR) varamaður, Dagný Kristmannsdóttir (DK) varamaður, Þórarinn Þórhallsson (ÞÞ) varamaður, Guðmundur Rafn Bjarnason (GRB) varamaður, sem var í símasambandi og Kristinn Halldór Einarsson (KHE) framkvæmdastjóri. 

1.  Fundarsetning, dagskrá og lýst eftir öðrum málum.

Formaður setti fundinn kl. 16:00 og bauð fundarmenn velkomna og sérstaklega bauð hann nýkjörna stjórnamenn velkomna og óskaði þeim til hamingju með kjörið um leið og hann lét í ljós óskir um heilladrjúgt samstarf á vettvangi stjórnarinnar.

SUH bar upp tillögu að dagskrá, sem send hafði verið út með fundarboðinu. Var tillagan samþykkt samhljóða.

Lýst eftir öðrum málum.

2.  Afgreiðsla fundargerðar.

Fundargerð 16. fundar, mun verða send þeim sem sátu í fyrri stjórn til afgreiðslu.

3. Skýrslur bréf og erindi.

Engar skýrslur lágu fyrir fundinum.
Erindi: SUH kynnti erindi frá EBU og fundarboð á aðalfund Almannaheilla.

4. Stjórn skiptir með sér verkum.

SUH kynnti eftirfarandi tillögu að verkaskiptingu:
Lilja Sveinsdóttir varaformaður.
Hjalti Sigurðsson ritari.
Eyþór Kamban Þrastarson gjaldkeri.
Rúna Garðarsdóttir meðstjórnandi.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

5. Siðareglur og starfshættir stjórnar.

SUH gerði grein fyrir að venjulega fundaði stjórn á þriggja vikna fresti á miðvikudögum. 

SUH fór yfir gildandi siðareglur innan félagsins, almennar siðareglur félagsins, siðareglur stjórnenda og starfsmanna og siðareglur kjörinna fulltrúa. KHE las siðareglurnar.

Siðareglur kjörinna fulltrúa Blindrafélagsins eru meðal annars byggðar á gildum félagsins en þau eru:

Jafnrétti - Eykur þátttöku og færir með sér gæfu.
Sjálfstæði - Stuðlar að virkni og ábyrgð.
Virðing - Elur af sér viðurkenningu og réttsýni.
Umburðarlyndi - Stuðlar að fjölbreytileika og víðsýni.

1. gr. Markmið siðareglna.
Markmið þessara siðareglna er að skilgreina það hátterni og viðmót sem stjórn Blindrafélagsins ber að sýna af sér við störf sín fyrir hönd félagsins og upplýsa félagsmenn og aðra um kröfurnar sem gerðar eru til þeirra. Siðareglurnar gilda einnig um þá sem kjörnir eru til setu í nefndum eða til annarra ábyrgðarstarfa hjá Blindrafélaginu.

2. gr.  Lög og reglur.
Stjórnarmenn skulu í störfum sínum fylgja lögum, reglugerðum og samþykktum Blindrafélagsins, sem og sannfæringu sinni. Þeim ber að gæta hagsmuna Blindrafélagsins og að setja almenna hagsmuni ofar sérhagsmunum, hvort heldur er sínum eigin, annarra einstaklinga eða einstakra hópa.

 3. gr. - Góðir stjórnarhættir.
Stjórnarmenn skulu ávallt hafa í heiðri grundvallaratriði góðrar stjórnunarhátta í störfum sínum, þ.m.t. gagnsæja, upplýsta og málefnalega ákvarðanatöku og framkvæma ekkert það sem er til þess fallið að vekja grunsemdir um að annað en lögmæt og málefnaleg sjónarmið ráði för við stjórn félagsins.

Stjórnarmönnum ber að sinna verkefnum sínum af trúmennsku og haga störfum sínum og málflutningi á þann veg að verkefni sem eru til úrlausnar innan stjórnar nái framgangi án óþarfa tafa.

Stjórnarmenn upplýsa eins og kostur er félagsmenn um störf sín og annað sem skiptir máli í rekstri Blindrafélagsins.

4. gr.  Umboð og háttvísi.
Stjórnarmenn skulu koma fram af háttvísi og gæta þess að fara ekki út fyrir umboð sitt í störfum sínum og virða verkaskiptingu í stjórnkerfi Blindrafélagsins og hlutverk starfsmanna félagsins. Þeir mega ekki hlutast til um að starfsmenn aðhafist nokkuð sem hefur þann tilgang að verða stjórnarmanni til hagsmunalegs ávinnings, né heldur aðila nátengdum honum eða ákveðnum hópum eða fyrirtækjum.

Stjórnarmenn sýna hver öðrum, félagsmönnum, viðskiptavinum og starfsmönnum félagsins fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu.

5. gr. Misbeiting valds.
Stjórnarmenn mega ekki beita réttindum eða aðstöðu sem fylgir stjórnarsetunni í þágu einkahagsmuna sinna eða annarra í því skyni að geta notið beinna eða óbeinna persónulegra hagsbóta. Einnig skulu þeir gæta þess að nýta sér ekki óopinberar upplýsingar til að hagnast á þeim persónulega eða hjálpa öðrum að gera það.

6. gr.  Trúnaður og virðing.
Stjórnarmenn gæta þagmælsku um málefni sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og gæta ber trúnaðar um, vegna einkahagsmuna eða almannahagsmuna samkvæmt lögum og eðli máls. Trúnaðarskylda helst eftir að kjörtíma lýkur.

Stjórnarmönnum ber jafnframt að virða trúnað um ummæli einstakra fundarmanna á lokuðum fundum stjórnar Blindrafélagsins sem og um innihald skjala eða annarra gagna, sem þeir fá aðgang að og trúnaður skal vera um.

Stjórnarmenn virða einkalíf og sjálfsákvörðunarrétt þeirra sem til stjórnar leita með sín málefni með þagmælsku um persónulega hagi þeirra og með því að upplýsa þá eftir bestu getu um möguleg úrræði.

7. gr.  Ábyrg meðferð fjármuna og ráðsmennska.
Stjórnarmönnum ber að gera og virða fjárhagsáætlun Blindrafélagsins og sýna ráðdeild við meðferð fjármuna og eigna félagsins.

8. gr.  Stöðuveitingar.
Stjórnarmenn gæta þess þegar þeir koma sjálfir að ákvörðun um val á starfsmönnum, að leggja til grundvalla faglegar forsendur og hæfni til að rækja starfið og að hæfasti umsækjandinn hljóti starfið.

9. gr.  Hagsmunaárekstrar/hæfi.
Stjórnarmenn nýta sér ekki stöðu sína í þágu einkahagsmuna sinna, eða annarra sem þeim eru tengdir, hvort sem ávinningur af slíku kemur fram strax eða síðar, þ.m.t. eftir að störfum fyrir Blindrafélagið lýkur. Stjórnarmenn skulu forðast hagsmunaárekstra í störfum sínum. Ef stjórnarmaður á beinna eða óbeinna persónulegra hagsmuna að gæta í máli sem kemur til umfjöllunar skal hann gera grein fyrir þeim og ef vafi leikur á hæfi hans eru greidd atkvæði um það. Um hæfi stjórnarmanna við meðferð einstakra mála er farið eftir 15. gr. laga Blindrafélagsins.

10. gr.   Gjafir og fríðindi.
Stjórnarmenn þiggja ekki gjafir eða önnur fríðindi frá félagsmönnum og viðskiptavinum Blindrafélagsins, eða þeim sem leita eftir verkefnum eða þjónustu félagsins, þannig að túlka megi þær sem persónulega þóknun eða greiða fyrir ákvarðanir á vegum stjórnar eða nefnda/ráða.

11. gr.  Málsmeðferð vegna ætlaðs brots.
Komi fram ábending eða grunur um að kjörinn fulltrúi hafi brotið siðareglurnar tekur stjórn málið til umfjöllunar. Telji stjórn að um brot sé að ræða getur hún samþykkt að ávíta viðkomandi fyrir brotið.

Við málsmeðferð skal þess gætt að virða andmælarétt og leita sátta. Telji stjórn sér ekki fært að skera úr um málið getur hún leitað utanaðkomandi sérfræðiaðstoðar.

Stjórnarmanni ber að taka hagsmuni og orðstír Blindrafélagsins fram fyrir sína eigin og draga sig í hlé frá stjórnarstörfum á meðan mál er til rannsóknar ef um alvarleg brot á siðareglum er að ræða og eins ef hann sæti opinberri rannsókn vegna alvarlegs lögbrots.

12. gr.  Endurskoðun og miðlun siðareglna.
Siðareglur þessar skulu teknar til umræðu í stjórn Blindrafélagsins við upphaf kjörtímabils hverra stjórnar og endurskoðaðar ef þörf þykir á.

Stjórnarmönnum ber að undirgangast og tileinka sér siðareglurnar og staðfesta með samþykki sínu að þeir ætli að hafa þær að leiðarljósi.

Siðareglurnar eru birtar á heimasíðu félagsins www.blind.is og í vefvarpi Blindrafélagsins.

Siðareglur þessar voru samþykktar á stjórnarfundi Blindrafélagsins 15. maí 2018.

KHE las svo 15 og 16 grein laga Blindrafélagsins sem snúa að hæfi stjórnarmanna..

8. Rekstraráætlun fyrir 2018 og rekstrarniðurstað fyrsta ársfjórðungs 2018.

KHE gerði grein fyrir helstu stærðum í rekstraráætlun fyrir árið 2018.

Tekjur: 234,4 mkr.
Gjöld: 226,5 mkr.
Rekstrarafgangur án fjármagnsliða: 7,9 mkr.

KHE gerði síðan grein fyrir helstu tölum úr rekstraryfirliti Blindrafélagsins fyrir 1. ársfjórðung 2018. Rekstraryfirlit með samanburði við rekstraráætlun og fyrra ára var send stjórnarmönnum fyrir fundinn.

Tekjur voru 64,1 milljónir króna sem er 2,5 milljónum króna, eða 3,9% undir áætlun. Skýringin liggur í því að styrkir frá ríki og borg upp á 3 milljónir króna skiluðu sér ekki á fyrsta ársfjórðungi eins og gert var ráð fyrir í áætlun. Þær tekjur munu skila sér inn á öðrum ársfjórðung. Rekstrargjöld uppá 48,7 milljónir króna voru 7,3 miljónum króna, eða 13% undir áætlun. Rekstrarafkoma fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð uppá 15,3 milljónum króna sem 6,3 milljónum króna, eða 44% betri afkoma en áætlun gerði ráð fyrir.

Sundurliðuð áætlun og rekstraryfirlit var sent stjórnarmönnum. 

9. Önnur mál.

SUH kynnti fyrirhugað námskeið á vegum Stuðningsnetsins og væntanlega þátttakendur.

Fundi slitið kl 17:15.

Fundargerð ritaði Kristinn Halldór Einarsson.